12 09 2014

17 click in post

17 click in post2

TRIPOD CLICK

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและกำหนดการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 12

11 09 2014

click pro2 examnie post

sp12 cution

4.1

sp12 detail

10 09 2014

b2

การทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 12

15 08 2014

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ และกำหนดการทดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ และกำหนดการทดสอบวันที่ 11 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://epsthailand.org, และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

กำหนดการทดสอบตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2557 เป็นต้นไป (จำนวนวันสอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครสอบ) การทดสอบแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน รอบที่ 1 ทดสอบเวลา 09.30 – 10.40 น. รอบที่ 2 ทดสอบเวลา 11.50 – 13.00 น.

ผู้มีสิทธิทดสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมการทดสอบก่อนเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟัง   คำชี้แจงการทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ

สถานที่ทดสอบ

กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ชั้น 11) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ลักษณะข้อสอบ

  • ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลาการทดสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาค คือ

(1) ความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลาการทดสอบ 30 นาที

(2) ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนนระยะเวลาการทดสอบ 40 นาที

การประกาศผลการทดสอบ

ประกาศผลการทดสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ และ ทางเว็บไซต์ http://epsthailand.org , http://www.eps.go.kr , http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr  ทั้งนี้ วันประกาศผลการทดสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนวันสอบ เกณฑ์การสอบผ่าน คือ จะต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) จำนวนที่ต้องการจะเป็นไปตามโควตา   ที่ทางการเกาหลีกำหนด กรณีมีผู้สอบผ่านมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทกิจการ จะคัดเลือก ผู้มีสิทธิสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้สอบผ่าน  ที่ได้คะแนนน้อยอาจไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี  ผลการสอบผ่าน มีอายุ 2 ปี

ผู้สมัครที่มีประวัติถูกทางการเกาหลีบังคับส่งกลับก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างงานจะถือว่าเป็นโมฆะ แม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม และผู้สมัครต้องรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นเอง ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อ หลังจากผ่านการตรวจสุขภาพและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และจะถูกส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกโดยการสุ่ม และได้รับยกเว้นการฝึกอบรมก่อนเดินทาง ผู้ที่จะได้เดินทางไปทำงานคือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างและตกลงทำงานกับนายจ้างรายนั้น ดังนั้น ผู้สอบผ่านอาจจะไม่ได้รับการจ้างงานทุกคน นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกห้ามทำงานในเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน หรือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแม้ภายหลังได้รับการคัดเลือกแล้ว หากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน หรือทางการเกาหลีปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า หรือปฏิเสธการออกวีซ่า ก็จะ   ไม่มีสิทธิเดินทางไปทำงานเช่นกัน และในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงานต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ มิฉะนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม

ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

8 08 2014

cid n visa sign

Untitled4.2 UPDATE 8 สิงหาคม 2557

Ticket Meet Plan VRD Trave;

cid n visa sign 2

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636

คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID

ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

17 09 2014

รายชื่อเดินทางวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

แบ่งเป็น งานอุตสาหกรรม 16 คน ก่อสร้าง 5 คน 

 คลิ๊กที่ประเภทงานของคุณเพื่อดูรายชื่อ และกรุณาดูรายละเอียดทั้งหมดในหัวข้อนี้ให้ครบถ้วนด้วย ส่ง SMS เพียงแค่ครั้งเดียว และห้ามโทรกลับมาที่เบอร์ดังกล่าว

MC New 1 M+C

Attention for Dep2 tukky

 Departure Caution

ตัวอย่างการส่ง SMS เช่น >> M77 นายอาจินต์ ลีลาธนวัฒน์ << เป็นต้น

***ส่ง SMS ยืนยันมาที่เบอร์ที่ระบุตามรหัสบิน เพียงครั้งเดียว ส่งมาได้เลยทันที ไม่เกินวันที่ 19 กันยายน 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.***

หากไม่ส่ง SMS มายืนยันอาจเสียสิทธิ์ในการเดินทางและสายการบินจะไม่คืนค่าบัตรโดยสารเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป

หมายเลขดังกล่าวใช้ในการรับ SMS ตอบกลับเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 02-245-6716, 02-245-9429 ในเวลาทำการ 

วันเดินทางกรุณาเตรียมเอกสารและอื่น ๆ ตามรายการด้านล่างนี้ครับ

2.19

1. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.

2. เงินสดติดตัวไปใช้ที่เกาหลี ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท

3. เงินสดค่าบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน จำนวน 500 บาท

4. วุฒิบัตรการเรียนภาษาเกาหลี หลักสูตรก่อนเดินทาง (ยกเว้นคนงาน Special)

5. ผลตรวจโรค

6. สัญญาการจ้างงาน (ที่กรมฯ แจกให้)

7. ใบโอนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไว้อ้างอิง)

8. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

9. (เพิ่มเติม) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่จะเดินทางเท่านั้น

7 02 2014

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เรื่องการรับสัญญาจ้าง

เตรียมเอกสารตามรายการดังนี้มาในวันรับทราบสัญญา

1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 9 แผ่น

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 แผ่น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 7 แผ่น

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 7 แผ่น

5. สำเนาใบสมรส หรือ หย่า (ถ้ามี) จำนวน 7 แผ่น

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 7 ใบ

7. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 โหล

8. ผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุุญาติให้ตรวจ ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 512 other followers