17 12 2014

11 (1)

11

11

ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

12 12 2014

cid n visa sign

12 UPDATE 17 ธันวาคม 2557

Ticket Meet Plan VRD Trave;

cid n visa sign 2

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636

คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID

ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2

ข่าวประชาสัมพันธ์ EPS News&Information

31 01 2013

การตรวจสอบสถานะการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS

ผู้สมัครที่สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK และได้ดำเนินการยื่นใบสมัครไปทำงานธาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือสถานะการสมัครของตนเองได้ โดยการสมัครเป็นสมาชิกทางเว็ปไซด์ของ HRD Korea ที่ www.eps.go.kr  หรือ

Untitled4

888

**หากข้อมูลไม่มีปัญหา HRD Korea จะนำชื่อเข้าระบบเพื่อเสนอให้นายจ้างคัดเลือก

**หากข้อมูลมีปัญหา HRD Korea จะส่งข้อมูลกลับมาที่กรมการจัดหางานพร้อมแจ้งสาเหตุให้ทราบ

ดังนั้น หากข้อมูลผู้สมัครรายใดมีปัญหาสถานะส่งกลับ(Return)  หรือจำกัด(Restric)  ขอให้ผู้สมัครติดต่อสอบถามสาเหตุการส่งกลับหรือจำกัด ด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหล (EPS) โทรศัพท์ 02-245-9429, 02-245-6716 เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

1

Re-Entry โดยไม่ต้องสอบ EPS-TOPIK สำหรับคนงานที่เคยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีครบสัญญาจ้างและได้รับการจ้างงานอีกครั้งจากนายจ้างเดิม

5 07 2012

ข้อปฎิบัติ

1. คนงานต่างชาติต้องดำเนินการขั้นตอนการทำงานและรับเงินประกันทั้งหมด เช่น เงินประกันครบสัญญาออกนอกประเทศ ประกันค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศ ตลอดเงินเดือนและสิ่งของต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนออกนอกประเทศ

2. กรณีที่คนงานได้เปลี่ยนสถานประกอบ(เปลี่ยนนายจ้าง) หลังจากได้รับการอนุญาตการจ้างงานอีกครั้งตามความต้องการของนายจ้างเดิมที่ออกให้ สัญญาว่าจ้างจะถูกยกเลิก และคนงานต่างชาตินั้นจะเข้าประเทศเกาหลีอีกไม่ได้

3. แม้ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติที่อยู่ภายใต้ระบบการจ้างงานอีกครั้ง หากมีพฤติกรรมการพำนักผิดกฎหมายแม้เพียงวันเดียว ก็จะไม่สามารถเข้าประเทศเกาหลีอีกครั้งได้ ฉะนั้นจะต้องออกจากประเทศเกาหลีภายในระยะเวลาครบกำหนดสัญญาว่าจ้าง

4. ก่อนออกจากประเทศเกาหลี ต้องคืนบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ใบกาม่า) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ หรือคืนที่สนามบินตอนออกจากประเทศเกาหลี จึงจะสามารถเข้าประเทศได้อีกครั้ง

5. หลังกลับประเทศที่ประเทศไทย คนงานต้องมาแจ้งการเดินทางกลับประเทศที่ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี ภายใน 7 วัน จึงจะสามารถดำเนินขั้นตอนการกลับเข้าประเทศเกาหลีอีกครั้งได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวกลับประเทศ

 • หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 5 แผ่น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 5 แผ่น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 แ่ผ่น
 • สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเอกสารได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สัญญาการจ้างงาน (ที่ได้ทำกับนายจ้างก่อนเดินทางกลับ) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหน้าที่มีตราประทับวันออก ของ ตม. เกาหลี จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนงานต่างด้าว (ใบกาม่า) จำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 โหล

สถานที่รายงานตัว สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี ชั้น 8 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-245-9429, 02-245-1186

6. ขั้นตอนการกลับเข้าประเทศเกาหลีนั้น ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี จะเป็นผู้ดำเนินการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินและขอยื่นขอวีซ่า โดยกระทำเป็นหมู่คณะ คนงานไม่สามารถเตรียมตัวออกนอกประเทศหรือขอวีซ่าเป็นส่วนบุคคลได้ (กำหนดการเข้าประเทศจะแจ้งเป็นทางการจากฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี)

ขั้นตอน

 • รายงานตัวหลังกลับจากเกาหลี ไม่เกิน 7 วัน พร้อมยื่นเอกสารตามข้อ 5
 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและตรวจโรค (ประมาณ วันที่ 60 นับจากวันกลับจากเกาหลี) คนงานจะต้องเดินทางไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้ตรวจโรคคนงานฯ  และเดินทางไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สำนักตำรวจแต่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง

 • กรมการจัดหางานแจ้งให้มาชำระค่าตั๋วเครื่้องบิน ส่งผลตรวจโรคและใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อประกอบการขอยื่นวีซ่า (ประมาณ 3 เดือน นับจากวันกลับจากเกาหลี)
 • กรมการจัดหางานแจ้งกำหนดวันเดินทาง (เป็นหมู่คณะ) (ประมาณ 1-2 อาทิตย์นับจากวันมาชำระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน
 • เดืินทางไปทำงาน

ข้อยกเว้น สำหรับคนงานที่ได้รับสัญญาจ้างงานอีกครั้งจากนายจ้างเดิม

 • ไม่ต้องสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK
 • ไม้ต้องอบรมภาษาและวัฒนธรรมฯ หลักสูตรก่อนการเดินทางไปทำงาน (ในประเทศไทย)
 • ไม่ต้องอบรมหลักสูตรแรงงานต่างชาติ จำนวน 3 วัน ก่อนส่งตัวให้นายจ้า่ง (ในเกาหลี)

7. คนงานที่ได้รับอนุญาตการจ้างงานซ้ำจะต้องตรวจสุขภาพ ทั้งก่อนและหลังจากได้เข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

8. เนื่องจาก ตอนกลับเข้าประเทศเกาหลี จะได้รับการทำประกันค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศ และประกันการบาดเจ็บนอกเหนือจากการทำงาน จึงต้องมีการเปิดบัญชีธนาคาร
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 565 other followers