ประกาศรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 12

31 07 2014

click pro2.1

1. ประเภทกิจการ

 • กิจการอุตสาหกรรมการผลิต
 • กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์
 • กิจการก่อสร้าง
 • กิจการประมง
 • กิจการบริการ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ป็นคนหางานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเดินทางกลับตามกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา และมีความประสงค์เดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครในวันรับสมัคร ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีรายชื่ออยู่ในระบบผู้มีสิทธิสมัคร คุณสมบัติอื่นๆ ของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดด้วย
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ณ วันแรกของการรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2517 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2539)
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต ตาบอดสี
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นประกอบในการสมัครสอบ

 1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ถ้ามี) จำนวน 2 ใบ (พร้อมแสดงฉบับจริง)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในระหว่างทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ
 4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซม.) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 ใบ

โดยเอกสารตามข้อ 1 – 3 ให้ถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด เอ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไม่ระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วนไม่สามารถสมัครได้

4. กำหนดการรับสมัคร

12sp date of regis

5. สถานที่รับสมัคร

กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

6. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ

 • เนื่องจากการดำเนินการในการทดสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุมการดำเนินการทดสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าวในวันสมัคร จำนวน 810 บาท
 • ผู้สมัครที่จ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบแล้ว หากประสงค์จะขอยกเลิกการสมัครดังกล่าว ให้ยื่นความจำนงขอยกเลิกการสมัครภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครเท่านั้น ณ สถานที่ที่ตนสมัคร โดยจะได้ รับเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบคืนเต็มจำนวน
 • ผู้ที่แจ้งความจำนงขอยกเลิกการสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครในคราวนี้ได้อีก

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ และกำหนดการทดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ และกำหนดการทดสอบวันที่ 11 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://epsthailand.org,  http://www.eps.go.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

กำหนดการทดสอบตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2557 เป็นต้นไป (จำนวนวันสอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครสอบ) การทดสอบแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน รอบที่ 1 ทดสอบเวลา 09.30 – 10.40 น. รอบที่ 2 ทดสอบเวลา 11.50 – 13.00 น.

ผู้มีสิทธิทดสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมการทดสอบก่อนเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟัง   คำชี้แจงการทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ

8. สถานที่ทดสอบ

กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ชั้น 11) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

9. ลักษณะข้อสอบ

 • ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลาการทดสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาค คือ

(1) ความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลาการทดสอบ 30 นาที

(2) ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนนระยะเวลาการทดสอบ 40 นาที

10. การประกาศผลการทดสอบ

ประกาศผลการทดสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ และ ทางเว็บไซต์ http://epsthailand.org , http://www.eps.go.kr , http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr  ทั้งนี้ วันประกาศผลการทดสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนวันสอบ เกณฑ์การสอบผ่าน คือ จะต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) จำนวนที่ต้องการจะเป็นไปตามโควตา   ที่ทางการเกาหลีกำหนด กรณีมีผู้สอบผ่านมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทกิจการ จะคัดเลือก ผู้มีสิทธิสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้สอบผ่าน  ที่ได้คะแนนน้อยอาจไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี  ผลการสอบผ่าน มีอายุ 2 ปี

ผู้สมัครที่มีประวัติถูกทางการเกาหลีบังคับส่งกลับก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างงานจะถือว่าเป็นโมฆะ แม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม และผู้สมัครต้องรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นเอง ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อ หลังจากผ่านการตรวจสุขภาพและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และจะถูกส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกโดยการสุ่ม และได้รับยกเว้นการฝึกอบรมก่อนเดินทาง ผู้ที่จะได้เดินทางไปทำงานคือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างและตกลงทำงานกับนายจ้างรายนั้น ดังนั้น ผู้สอบผ่านอาจจะไม่ได้รับการจ้างงานทุกคน นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกห้ามทำงานในเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน หรือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแม้ภายหลังได้รับการคัดเลือกแล้ว หากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน หรือทางการเกาหลีปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า หรือปฏิเสธการออกวีซ่า ก็จะ   ไม่มีสิทธิเดินทางไปทำงานเช่นกัน และในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงานต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ มิฉะนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม

ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

30 07 2014

รายชื่อเดินทางวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

แบ่งเป็น งานอุตสาหกรรม 155 คน ก่อสร้าง 9 คน เกษตรกรรม 16 คน

 

 คลิ๊กที่ประเภทงานของคุณเพื่อดูรายชื่อ และกรุณาดูรายละเอียดทั้งหมดในหัวข้อนี้ให้ครบถ้วนด้วย ส่ง SMS เพียงแค่ครั้งเดียว และห้ามโทรกลับมาที่เบอร์ดังกล่าว

MC New 1 TOTAL

Attention for Dep2 tukky

Departure Caution

ตัวอย่างการส่ง SMS เช่น >> M151 นายอาจินต์ ลีลาธนวัฒน์ << เป็นต้น

***ส่ง SMS ยืนยันมาที่เบอร์ที่ระบุตามรหัสบิน เพียงครั้งเดียว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.***

หากไม่ส่ง SMS มายืนยันอาจเสียสิทธิ์ในการเดินทางและสายการบินจะไม่คืนค่าบัตรโดยสารเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป

หมายเลขดังกล่าวใช้ในการรับ SMS ตอบกลับเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 02-245-6716, 02-245-9429 ในเวลาทำการ 

วันเดินทางกรุณาเตรียมเอกสารและอื่น ๆ ตามรายการด้านล่างนี้ครับ

2.19

1. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.

2. เงินสดติดตัวไปใช้ที่เกาหลี ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท

3. เงินสดค่าบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน จำนวน 500 บาท

4. วุฒิบัตรการเรียนภาษาเกาหลี หลักสูตรก่อนเดินทาง (ยกเว้นคนงาน Special)

5. ผลตรวจโรค

6. สัญญาการจ้างงาน (ที่กรมฯ แจกให้)

7. ใบโอนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไว้อ้างอิง)

8. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

9. (เพิ่มเติม) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่จะเดินทางเท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

22 07 2014

cid n visa sign

Untitled4.2 UPDATE 25 กรกฎาคม 2557

Ticket Meet Plan VRD Trave;

cid n visa sign 2

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636

คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID

ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

7 07 2014

 

Caution of PBT17

การทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK (แบบปกติ) ครั้งที่ 17

5 06 2014

starกำหนดการทดสอบ

 1. กำหนดทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี วันที่ 31 สิงหาคม 2557
 2. ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิทดสอบและสถานที่ทดสอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไปทางเว็บไซต์  http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr , www.lib.doe.go.th , http://epsthailand.org และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
 3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี วันที่ 19 กันยายน 2557 เป็นต้นไปทางเว็บไซต์  http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr , www.lib.doe.go.th , http://epsthailand.org และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
 4. การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า ทดสอบเวลา 10.30 – 11.40 น. (เข้าห้องทดสอบเวลา 09.30 น.)  และรอบบ่าย ทดสอบเวลา 15.00 – 16.10 น. (เข้าห้องทดสอบ เวลา 14.00 น.)  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิทดสอบจะต้องเข้าห้องทดสอบก่อนเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการทดสอบ หากไปถึงสถานที่ทดสอบเกินเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ

starลักษณะข้อสอบ

1. ผู้ที่มีสิทธิทดสอบต้องเข้าทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ตามกำหนด ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที โดยไม่มีการหยุดพัก ข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

(1) การทดสอบความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 30 นาที

(2) ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 40 นาที

2. ข้อสอบประกอบด้วย คำถามซึ่งอ้างอิงจากหนังสือเรียนภาษาเกาหลี “Test of Proficiency in Korean (EPS-TOPIK)” ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.hrdkorea.or.kr/3/3/3/1/2 , http://epstopik.hrdkorea.or.kr,  http://epsthailand.org

starเกณฑ์การสอบผ่าน

ผู้สอบผ่าน คือ ผู้สอบได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทั้งนี้ ในกรณี  มีผู้สอบผ่านมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทกิจการ ผู้มีสิทธิสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะคัดเลือกจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดไว้  ดังนั้น ผู้สอบผ่าน  ที่ได้คะแนนน้อยอาจไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี

ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำการทุจริต ใช้เอกสารหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การสอบตามที่จะแจ้งให้ทราบในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบและสถานที่ทดสอบ จะถูกตัดสิทธิโดยไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ หรือยกเลิกสิทธิอันพึงได้จากการกระทำและไม่มีสิทธิสมัครสอบอีกเป็นเวลา 2 ปี และในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงาน ต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น มิเช่นนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม

ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้น ผู้ที่ถูกต้องห้ามทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพ ไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน ผู้สอบผ่านและดำเนินการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบข้อมูล และเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานทุกคน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 16

18 04 2014

click test passed **เนื่องจากขณะนี้มีปัญหาในการจัดทำหนังสือเดินทางล่าช้า จึงอนุโลมให้ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางแล้วแต่ยังไม่ได้รับเล่ม ให้นำเอกสารการทำหนังสือเดินทางที่ได้รับจากกรมการกงศุลพร้อมสำเนาจำนวน 1 แผ่น มาแสดงในวันรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ในการสมัครตามที่ประกาศกำหนด และทางกรมการจัดหางาน จะกำหนดวันส่งเอกสารอีกครั้งนั้น

ดังนั้นผู้สมัครที่ยังไม่ได้ส่งหนังสือเดินทางตัวจริงเพื่อสแกน จะต้องสแกนหนังสือเดินทางเล่มที่กำลังจะได้รับ โดยสามารถสแกนได้ที่ร้านรับถ่ายรูปทั่วไป โดยตั้งค่าดังนี้ 

 • สแกนภาพสี ทั้งหน้า โดยไม่ต้องตัดแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ความละเอียด ไม่เกิน 100 dpi
 • บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ  .jpeg 
 • ส่งไฟล์ดังกล่าวมาที่ e-mail : epsthailand@hotmail.co.th

หรือสามารถไปสแกนได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และลำปาง

7 02 2014

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เรื่องการรับสัญญาจ้าง

เตรียมเอกสารตามรายการดังนี้มาในวันรับทราบสัญญา

1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 9 แผ่น

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 แผ่น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 7 แผ่น

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 7 แผ่น

5. สำเนาใบสมรส หรือ หย่า (ถ้ามี) จำนวน 7 แผ่น

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 7 ใบ

7. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 โหล

8. ผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุุญาติให้ตรวจ ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 486 other followers