ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

21 10 2014

cid n visa sign

Untitled4.2 UPDATE 21 ตุลาคม 2557

Ticket Meet Plan VRD Trave;

cid n visa sign 2

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636

คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID

ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS – TOPIK) ครั้งที่ 12

21 10 2014

click test passed click pro2 passed 14

click pro2 passed 14 load dtl click pro3 Hospital apcept

ผู้ที่ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ให้มารายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อบันทึกข้อมูลจัดส่งให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงาน

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร มีดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พร้อมแสดงฉบับจริง) ที่มีกำหนดวันหมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

รณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลในระหว่างทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หรือเปลี่ยนหลังจากเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้ยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (พร้อมแสดงฉบับจริง) และให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  ที่มีชื่อหรือนามสกุลเดิม (พร้อมแสดงฉบับจริง)

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งระบุชื่อผู้สมัครเท่านั้น จำนวน 1 ชุด
 4. ผลการตรวจสุขภาพ (ฉบับจริง) จากสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางานให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งยื่นตรวจตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  
 5. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น (ควรเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ)

โดยเอกสารตามข้อ 1 – 6 ให้ถ่ายเอกสารกระดาษขนาด เอ 4 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น  ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัครไปทำงาน จะต้องระบุประเภทกิจการที่สมัครให้ตรงกับที่ระบุไว้ในการสมัคร?โสอบความสามารถภาษาเกาหลี  ผู้ยื่นใบสมัครไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม  หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่เคยรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี กรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้มารายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งนี้ ดังนี้

 1. ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยกระดาษ (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 13 (สอบวันที่ 28 ตุลาคม 2555)  ครั้งที่ 14 (สอบวันที่ 2 มิถุนายน 2556)  ครั้งที่ 15 (สอบวันที่ 20 ตุลาคม 2556)  ครั้งที่ 16 (สอบวันที่ 6 เมษายน 2557)  และครั้งที่ 17 (สอบวันที่ 31 สิงหาคม 2557)
 2. ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 5 (สอบเดือนธันวาคม 2555) ครั้งที่ 6 (สอบเดือนมีนาคม 2556)  ครั้งที่ 7 (สอบเดือนมิถุนายน 2556)  ครั้งที่ 8 (สอบเดือนกันยายน 2556)  ครั้งที่ 9 (สอบเดือนธันวาคม 2556)  ครั้งที่ 10 (สอบเดือนมีนาคม  2557)  และครั้งที่ 11 (สอบเดือนมิถุนายน 2557)

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวไม่ยื่นใบสมัครภายในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด หรือเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครไม่เป็นไปตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถรับใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี  อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานยังเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งต่อไปภายในกำหนดเวลา 2 ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบ

กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ที่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้ทางการเกาหลีเพื่อเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกภายในระยะเวลา 2 ปี  ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 1 ปีหากยังไม่มีนายจ้างเกาหลีคัดเลือก  กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ให้แก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องสอบใหม่    หากผู้สมัครรายใดไม่ประสงค์ต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหมดอายุบัญชีปีที่ 1 นับจากวันประกาศผลสอบ โดยการแจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือแจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และหากผู้สมัครรายใดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยการลงทะเบียนแจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครเป็นสมาชิกตรวจสอบสถานะการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ทางเว็บไซต์ http://www.eps.go.kr

ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้น ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบและดำเนินการยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบข้อมูลและเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทาง ไปทำงานทุกคน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะ ครั้งที่ 7

17 10 2014

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะพร้อมกำหนดการทดสอบและสถานที่ทดสอบ 

click pro2 examnie post

2. กำหนดวันทดสอบ ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2557 (ยกเว้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557) รวมจำนวน 4 วัน การทดสอบแบ่งเป็นวันละ 1 – 3 รอบ รอบที่ 1 ทดสอบเวลา 08.30 น. รอบที่ 2 ทดสอบเวลา 12.00 น. และรอบที่ 3 ทดสอบเวลา 14.30 น.

3. สถานที่ทดสอบ มี 2 แห่ง ดังนี้

bkk

KT Map

 • สถานที่ทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบเกริกส์ไทยพัฒนาฝีมือ เลขที่ 294 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   
 • วันทดสอบ ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2557  

—————————————————————————————————————

udn

UD Map

 • สถานที่ทดสอบ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 578 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • วันทดสอบ ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2557

—————————————————————————————————————

4. ให้ผู้เข้าทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

 • แต่งกายสุภาพ โดยให้สามารถทดสอบทักษะและทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้คล่องตัว
 • เอกสารที่ต้องนำไปในวันทดสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) ถ้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าทดสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบจะจัดไว้ให้ ณ สถานที่ทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ต้องนำอุปกรณ์ใดๆ ไปยังสนามทดสอบ
 • ผู้สมัครไม่สามารถขอเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ
 • ต้องไปถึงสถานที่ทดสอบก่อนเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อลงทะเบียนและรับทราบคำชี้แจงในการทดสอบทักษะ หากไปถึงสถานที่ทดสอบหลังเวลาเข้าห้องทดสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องทดสอบ กำหนดการมีดังนี้

    (1) ผู้มีสิทธิทดสอบรอบที่ 1 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. เข้าห้องทดสอบเวลา 08.30 น.  

    (2) ผู้มีสิทธิทดสอบรอบที่ 2 ลงทะเบียนเวลา 11.00 น. เข้าห้องทดสอบเวลา 12.00 น.

    (3) ผู้มีสิทธิทดสอบรอบที่ 3 ลงทะเบียนเวลา 13.30 น. เข้าห้องทดสอบเวลา 14.30 น.

 • ผู้เข้ารับการทดสอบต้องระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องรับผิดชอบเองกรณีเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากความประมาทในการทดสอบ
 • กรณีมีการทุจริตการทดสอบ ผู้ทุจริตจะได้ศูนย์คะแนน
 • โปรดตรวจสอบเนื้อหาการทดสอบทักษะที่ประกาศไว้ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ดี
 • เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการทดสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ

5. ประกาศผลการทดสอบ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ www.eps.go.kr , http://.epsthailand.org และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2

ข่าวประชาสัมพันธ์ EPS News&Information

31 01 2013

การตรวจสอบสถานะการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS

ผู้สมัครที่สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK และได้ดำเนินการยื่นใบสมัครไปทำงานธาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือสถานะการสมัครของตนเองได้ โดยการสมัครเป็นสมาชิกทางเว็ปไซด์ของ HRD Korea ที่ www.eps.go.kr  หรือ

Untitled4

888

**หากข้อมูลไม่มีปัญหา HRD Korea จะนำชื่อเข้าระบบเพื่อเสนอให้นายจ้างคัดเลือก

**หากข้อมูลมีปัญหา HRD Korea จะส่งข้อมูลกลับมาที่กรมการจัดหางานพร้อมแจ้งสาเหตุให้ทราบ

ดังนั้น หากข้อมูลผู้สมัครรายใดมีปัญหาสถานะส่งกลับ(Return)  หรือจำกัด(Restric)  ขอให้ผู้สมัครติดต่อสอบถามสาเหตุการส่งกลับหรือจำกัด ด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหล (EPS) โทรศัพท์ 02-245-9429, 02-245-6716 เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

1

Re-Entry โดยไม่ต้องสอบ EPS-TOPIK สำหรับคนงานที่เคยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีครบสัญญาจ้างและได้รับการจ้างงานอีกครั้งจากนายจ้างเดิม

5 07 2012

ข้อปฎิบัติ

1. คนงานต่างชาติต้องดำเนินการขั้นตอนการทำงานและรับเงินประกันทั้งหมด เช่น เงินประกันครบสัญญาออกนอกประเทศ ประกันค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศ ตลอดเงินเดือนและสิ่งของต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนออกนอกประเทศ

2. กรณีที่คนงานได้เปลี่ยนสถานประกอบ(เปลี่ยนนายจ้าง) หลังจากได้รับการอนุญาตการจ้างงานอีกครั้งตามความต้องการของนายจ้างเดิมที่ออกให้ สัญญาว่าจ้างจะถูกยกเลิก และคนงานต่างชาตินั้นจะเข้าประเทศเกาหลีอีกไม่ได้

3. แม้ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติที่อยู่ภายใต้ระบบการจ้างงานอีกครั้ง หากมีพฤติกรรมการพำนักผิดกฎหมายแม้เพียงวันเดียว ก็จะไม่สามารถเข้าประเทศเกาหลีอีกครั้งได้ ฉะนั้นจะต้องออกจากประเทศเกาหลีภายในระยะเวลาครบกำหนดสัญญาว่าจ้าง

4. ก่อนออกจากประเทศเกาหลี ต้องคืนบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ใบกาม่า) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ หรือคืนที่สนามบินตอนออกจากประเทศเกาหลี จึงจะสามารถเข้าประเทศได้อีกครั้ง

5. หลังกลับประเทศที่ประเทศไทย คนงานต้องมาแจ้งการเดินทางกลับประเทศที่ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี ภายใน 7 วัน จึงจะสามารถดำเนินขั้นตอนการกลับเข้าประเทศเกาหลีอีกครั้งได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวกลับประเทศ

 • หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 5 แผ่น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 5 แผ่น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 แ่ผ่น
 • สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเอกสารได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สัญญาการจ้างงาน (ที่ได้ทำกับนายจ้างก่อนเดินทางกลับ) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหน้าที่มีตราประทับวันออก ของ ตม. เกาหลี จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนงานต่างด้าว (ใบกาม่า) จำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 โหล

สถานที่รายงานตัว สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี ชั้น 8 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-245-9429, 02-245-1186

6. ขั้นตอนการกลับเข้าประเทศเกาหลีนั้น ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี จะเป็นผู้ดำเนินการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินและขอยื่นขอวีซ่า โดยกระทำเป็นหมู่คณะ คนงานไม่สามารถเตรียมตัวออกนอกประเทศหรือขอวีซ่าเป็นส่วนบุคคลได้ (กำหนดการเข้าประเทศจะแจ้งเป็นทางการจากฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี)

ขั้นตอน

 • รายงานตัวหลังกลับจากเกาหลี ไม่เกิน 7 วัน พร้อมยื่นเอกสารตามข้อ 5
 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและตรวจโรค (ประมาณ วันที่ 60 นับจากวันกลับจากเกาหลี) คนงานจะต้องเดินทางไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้ตรวจโรคคนงานฯ  และเดินทางไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สำนักตำรวจแต่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง

 • กรมการจัดหางานแจ้งให้มาชำระค่าตั๋วเครื่้องบิน ส่งผลตรวจโรคและใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อประกอบการขอยื่นวีซ่า (ประมาณ 3 เดือน นับจากวันกลับจากเกาหลี)
 • กรมการจัดหางานแจ้งกำหนดวันเดินทาง (เป็นหมู่คณะ) (ประมาณ 1-2 อาทิตย์นับจากวันมาชำระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน
 • เดืินทางไปทำงาน

ข้อยกเว้น สำหรับคนงานที่ได้รับสัญญาจ้างงานอีกครั้งจากนายจ้างเดิม

 • ไม่ต้องสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK
 • ไม้ต้องอบรมภาษาและวัฒนธรรมฯ หลักสูตรก่อนการเดินทางไปทำงาน (ในประเทศไทย)
 • ไม่ต้องอบรมหลักสูตรแรงงานต่างชาติ จำนวน 3 วัน ก่อนส่งตัวให้นายจ้า่ง (ในเกาหลี)

7. คนงานที่ได้รับอนุญาตการจ้างงานซ้ำจะต้องตรวจสุขภาพ ทั้งก่อนและหลังจากได้เข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

8. เนื่องจาก ตอนกลับเข้าประเทศเกาหลี จะได้รับการทำประกันค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศ และประกันการบาดเจ็บนอกเหนือจากการทำงาน จึงต้องมีการเปิดบัญชีธนาคาร
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 537 other followers