24 04 2014

sp pro

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 16 และรับสมัครทดสอบทักษะ ครั้งที่ 6 สำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี

18 04 2014

click test passed

**เนื่องจากขณะนี้มีปัญหาในการจัดทำหนังสือเดินทางล่าช้า จึงอนุโลมให้ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางแล้วแต่ยังไม่ได้รับเล่ม ให้นำเอกสารการทำหนังสือเดินทางที่ได้รับจากกรมการกงศุลพร้อมสำเนาจำนวน 1 แผ่น มาแสดงในวันรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ในการสมัครตามที่ประกาศกำหนด และทางกรมการจัดหางาน จะกำหนดวันส่งเอกสารอีกครั้ง หากผู้ที่ยังไม่ได้ทำหนังสือเดินทาง หรือไม่มาสมัครตามกำหนดในประกาศ ทางกรมการจัดหางานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรายงานตัวในรอบนี้ และเปิดโอกาสให้มารายงานตัวพร้อมกับผู้สอบผ่านในรอบถัดไป

Skill Test Click pro6

ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว และประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อจัดส่งข้อมูล  ให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงาน โดยยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.   ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และขอความร่วมมือจากผู้สอบผ่านดังกล่าวให้ไปยื่นใบสมัครตามกำหนดวัน และหมายเลขสมัครสอบ ดังนี้  

passers 16 timetable

click pro2 passed 14 load dtlclick pro2 passed 14

example of writing regis form1124152

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งมีกำหนดวันหมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 28 เมษายน  2559 (ให้แสดงฉบับจริง (พร้อมถ่ายเอกสารสี โดยรูปภาพและตัวอักษรต้องชัดเจน ห้ามขีดเขียนใดๆ ทับลงบนสำเนาหนังสือเดินทาง) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยชื่อบัญชีต้องระบุชื่อผู้สมัครเท่านั้น จำนวน 1 ชุด
 7. ผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน ให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งยื่นตรวจตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2557 เป็นต้นไป (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
 8. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ควรเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ) จำนวน 1 ใบ

click pro3 Hospital apcept

โดยเอกสารตามข้อ 1 – 6 ให้ถ่ายเอกสารกระดาษขนาด เอ 4 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องระบุประเภทกิจการที่สมัครให้ตรงกับที่ระบุไว้ในการสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี  ผู้ยื่นใบสมัครไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่เคยรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และยังประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี กรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้มารายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งนี้ โดยขอความร่วมมือให้รายงานตัวและยื่นใบสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2557 ดังนี้

 1. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยกระดาษ (EPS-TOPIK)  ครั้งที่ 13 (สอบวันที่ 28 ตุลาคม 2555)  ครั้งที่ 14 (สอบวันที่ 2 มิถุนายน 2556) และครั้งที่ 15 (สอบวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
 2. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT)  ครั้งที่ 2 (สอบเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2555)
 3. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Special EPS-TOPIK)  ครั้งที่ 3 (สอบเดือนมิถุนายน 2555)  ครั้งที่ 4 (สอบเดือนกันยายน 2555)  ครั้งที่ 5 (สอบเดือนธันวาคม 2555)  ครั้งที่ 6 (สอบเดือนมีนาคม 2556)  ครั้งที่ 7 (สอบเดือนมิถุนายน 2556)  ครั้งที่ 8 (สอบเดือนกันยายน 2556)  ครั้งที่ 9 (สอบเดือนธันวาคม 2556)  และครั้งที่ 10 (สอบเดือนมีนาคม 2557)

ทั้งนี้ หากผู้สอบผ่านดังกล่าวไม่ยื่นใบสมัครภายในวัน เวลาซึ่งกำหนดไว้ หรือเอกสารประกอบการยื่น  ใบสมัครไม่เป็นไปตามกำหนด เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถรับใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี  อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานยังเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งต่อไป ภายในกำหนดเวลา 2 ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบ

กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้ทางการเกาหลีเพื่อเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกภายในระยะเวลา 2 ปี  ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 1 ปีหากยังไม่มีนายจ้างเกาหลีคัดเลือก  กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ให้แก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องสอบใหม่ หากผู้สมัครรายใดไม่ประสงค์ต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนหมดอายุบัญชีปีที่ 1 นับจากวันประกาศผลสอบ โดยการแจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือแจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด หากผู้สมัครรายใดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานเพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ให้สามารถติดต่อได้  โดยการแจ้งด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านและดำเนินการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครไปทำงาน โดยการสมัครเป็นสมาชิก ทางเว็บไซต์ http://www.eps.go.kr

ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี  ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้น ซึ่งผู้สอบผ่านและดำเนินการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบข้อมูล และเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานทุกคน

ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

10 04 2014

ตรวจสอบ CID และ CCVI(Visa) Update 23 เมษายน 2557 

Untitled4.2

Ticket Meet Plan 25 Apr 2014

คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID

ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

ประกาศรับสมัครหน่วยงานรับฝึกอาชีพแก่คนงาน ที่กลับมาจากเกาหลี เพื่อการจ้างงานในสถานประกอบการเกาหลี

3 04 2014

Untitled4

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 10

28 03 2014

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 10 เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี มีกำหนด 2 ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบ

click test passed

ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว และประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงาน โดยยื่นใบสมัคร ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

สำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่เคยยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี กรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้มารายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งนี้ ดังนี้

 1. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยกระดาษ (EPS-TOPIK)  ครั้งที่ 12 (สอบวันที่ 29 เมษายน 2555)  ครั้งที่ 13 (สอบวันที่ 28 ตุลาคม 2555)  ครั้งที่ 14 (สอบวันที่ 2 มิถุนายน 2556)  และครั้งที่ 15 (สอบวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
 2. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT)  ครั้งที่ 2 (สอบเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2555)
 3. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Special EPS-TOPIK)  ครั้งที่ 3 (สอบเดือนมิถุนายน 2555)  ครั้งที่ 4 (สอบเดือนกันยายน 2555)  ครั้งที่ 5 (สอบเดือนธันวาคม 2555)  ครั้งที่ 6 (สอบเดือนมีนาคม 2556  ครั้งที่ 7 (สอบเดือนมิถุนายน 2556)  ครั้งที่ 8 (สอบเดือนกันยายน 2556)  ครั้งที่ 9 (สอบเดือนธันวาคม 2556)

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่มีกำหนดวันหมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 24 เมษายน 2559   (ให้แสดงฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสารสีให้ชัดเจน  โดยรูปภาพและตัวอักษรในสำเนาต้องชัดเจน ห้ามขีดเขียนใดๆ ทับลงบนสำเนาหนังสือเดินทาง)จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลฉบับภาษาไทย (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลในระหว่างทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หรือเปลี่ยนหลังจากเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี หรือเปลี่ยนหลังจากสมัครสอบ ให้ยื่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (สำเนาพร้อมแสดงฉบับจริง) พร้อมยื่นหนังสือเดินทางที่มีชื่อหรือนามสกุลเดิม (สำเนาพร้อมแสดงฉบับจริง)

 • สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยชื่อบัญชีจะต้องระบุชื่อผู้สมัครเท่านั้น (จำนวน 1 ชุด)
 • ผลการตรวจสุขภาพ (ฉบับจริง) จากสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน

ให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งยื่นตรวจตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป สำหรับผู้สอบผ่านก่อนการทดสอบกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 10 จะต้องยื่นเอกสารผลการตรวจสุขภาพซึ่งยื่นตรวจหลังจากประกาศผลการทดสอบและมีอายุไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ชุด

 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น (ควรเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ)

โดยเอกสารตามทั้ง 6 อย่าง ให้ถ่ายเอกสารกระดาษขนาด เอ 4 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัครไปทำงาน จะต้องระบุประเภทกิจการที่สมัคร ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในการสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี ผู้ยื่นใบสมัครไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

หากผู้สอบผ่านดังกล่าวไม่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือเอกสารที่ยื่นไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะถือว่ายังไม่พร้อมในการยื่นใบสมัครครั้งนี้  กรมการจัดหางาน ยังเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมกับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี ในครั้งต่อไป

กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้ทางการเกาหลีเพื่อเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกภายในระยะเวลา 2 ปี  ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 1 ปีหากยังไม่มีนายจ้างเกาหลีคัดเลือก  กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ให้แก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องสอบใหม่ หากผู้สมัครรายใดไม่ประสงค์ต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนหมดอายุบัญชีปีที่ 1 นับจากวันประกาศผลสอบ กรณีขอลบข้อมูลออกจากระบบบัญชีรายชื่อ (Roster) ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยการแจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือแจ้งผ่านทางสำนักงานจัดหางานจังหวัด หากผู้สมัครรายใดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้สามารถติดต่อได้สะดวก โดยการแจ้งด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์  ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครเป็นสมาชิกตรวจสอบสถานะการสมัครไปทำงาน ทางเว็บไซต์ http://www.eps.go.kr     

 ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้น ซึ่งผู้สอบผ่านและดำเนินการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี  จึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบข้อมูล และเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานทุกคน  

 

การทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 10

7 03 2014

ประกาศผลการทดสอบ วันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http//:epsthailand.org และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการทดสอบ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต ให้ยุติการทำข้อสอบ  ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนของผู้เข้าทดสอบดังกล่าว การทุจริตในการทดสอบจะทำให้ไม่มีสิทธิสมัครทดสอบเป็นเวลา 2 ปี

7 02 2014

ขณะนี้ทางกรมการจัดหางานกำลังติดต่อคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีเป็นจำนวนมาก จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้คนหางานที่รอการคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลี ให้เปิดโทรศัพท์มือถือหรือทำให้โทรศัพท์มือถือมีสัญญาณ และถ้าหากพบหมายเลขของกรมการจัดหางานติดต่อไปหา ให้กรุณารับสาย หรือหากติดต่อไปแล้วแต่ไม่ได้รับสาย ให้ติดต่อกลับด้วย เพราะผู้ได้รับการคัดเลือกอาจเป็นท่าน

——————————————————————————————————————————

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เรื่องการรับสัญญาจ้าง

เตรียมเอกสารตามรายการดังนี้มาในวันรับทราบสัญญา

1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 9 แผ่น

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 แผ่น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 7 แผ่น

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 7 แผ่น

5. สำเนาใบสมรส หรือ หย่า (ถ้ามี) จำนวน 7 แผ่น

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 7 ใบ

7. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 โหล

8. ผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุุญาติให้ตรวจ ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 426 other followers