ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

20 08 2014

รายชื่อเดินทางวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557

แบ่งเป็น งานอุตสาหกรรม 26 คน เกษตรกรรม 4 คน

 คลิ๊กที่ประเภทงานของคุณเพื่อดูรายชื่อ และกรุณาดูรายละเอียดทั้งหมดในหัวข้อนี้ให้ครบถ้วนด้วย ส่ง SMS เพียงแค่ครั้งเดียว และห้ามโทรกลับมาที่เบอร์ดังกล่าว

MC New 1 M+A

Attention for Dep2 tukky

 Departure Caution

ตัวอย่างการส่ง SMS เช่น >> M77 นายอาจินต์ ลีลาธนวัฒน์ << เป็นต้น

***ส่ง SMS ยืนยันมาที่เบอร์ที่ระบุตามรหัสบิน เพียงครั้งเดียว ส่งมาได้เลยทันที ไม่เกินวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.***

หากไม่ส่ง SMS มายืนยันอาจเสียสิทธิ์ในการเดินทางและสายการบินจะไม่คืนค่าบัตรโดยสารเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป

หมายเลขดังกล่าวใช้ในการรับ SMS ตอบกลับเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 02-245-6716, 02-245-9429 ในเวลาทำการ 

วันเดินทางกรุณาเตรียมเอกสารและอื่น ๆ ตามรายการด้านล่างนี้ครับ

2.19

1. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.

2. เงินสดติดตัวไปใช้ที่เกาหลี ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท

3. เงินสดค่าบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน จำนวน 500 บาท

4. วุฒิบัตรการเรียนภาษาเกาหลี หลักสูตรก่อนเดินทาง (ยกเว้นคนงาน Special)

5. ผลตรวจโรค

6. สัญญาการจ้างงาน (ที่กรมฯ แจกให้)

7. ใบโอนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไว้อ้างอิง)

8. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

9. (เพิ่มเติม) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่จะเดินทางเท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

8 08 2014

cid n visa sign

Untitled4.2 UPDATE 8 สิงหาคม 2557

Ticket Meet Plan VRD Trave;

cid n visa sign 2

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636

คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID

ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

7 07 2014

Caution of PBT17

การทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK (แบบปกติ) ครั้งที่ 17

5 06 2014

starกำหนดการทดสอบ

  1. กำหนดทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี วันที่ 31 สิงหาคม 2557
  2. ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิทดสอบและสถานที่ทดสอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไปทางเว็บไซต์  http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr , www.lib.doe.go.th , http://epsthailand.org และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
  3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี วันที่ 12 กันยายน 2557 เป็นต้นไปทางเว็บไซต์  http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr , www.lib.doe.go.th , http://epsthailand.org และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
  4. การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า ทดสอบเวลา 10.30 – 11.40 น. (เข้าห้องทดสอบเวลา 09.30 น.)  และรอบบ่าย ทดสอบเวลา 15.00 – 16.10 น. (เข้าห้องทดสอบ เวลา 14.00 น.)  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิทดสอบจะต้องเข้าห้องทดสอบก่อนเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการทดสอบ หากไปถึงสถานที่ทดสอบเกินเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ

starลักษณะข้อสอบ

1. ผู้ที่มีสิทธิทดสอบต้องเข้าทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ตามกำหนด ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที โดยไม่มีการหยุดพัก ข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

(1) การทดสอบความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 30 นาที

(2) ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 40 นาที

2. ข้อสอบประกอบด้วย คำถามซึ่งอ้างอิงจากหนังสือเรียนภาษาเกาหลี “Test of Proficiency in Korean (EPS-TOPIK)” ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.hrdkorea.or.kr/3/3/3/1/2 , http://epstopik.hrdkorea.or.kr,  http://epsthailand.org

starเกณฑ์การสอบผ่าน

ผู้สอบผ่าน คือ ผู้สอบได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทั้งนี้ ในกรณี  มีผู้สอบผ่านมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทกิจการ ผู้มีสิทธิสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะคัดเลือกจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดไว้  ดังนั้น ผู้สอบผ่าน  ที่ได้คะแนนน้อยอาจไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี

ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำการทุจริต ใช้เอกสารหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การสอบตามที่จะแจ้งให้ทราบในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบและสถานที่ทดสอบ จะถูกตัดสิทธิโดยไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ หรือยกเลิกสิทธิอันพึงได้จากการกระทำและไม่มีสิทธิสมัครสอบอีกเป็นเวลา 2 ปี และในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงาน ต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น มิเช่นนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม

ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้น ผู้ที่ถูกต้องห้ามทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพ ไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน ผู้สอบผ่านและดำเนินการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบข้อมูล และเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานทุกคน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 16

18 04 2014

click test passed **เนื่องจากขณะนี้มีปัญหาในการจัดทำหนังสือเดินทางล่าช้า จึงอนุโลมให้ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางแล้วแต่ยังไม่ได้รับเล่ม ให้นำเอกสารการทำหนังสือเดินทางที่ได้รับจากกรมการกงศุลพร้อมสำเนาจำนวน 1 แผ่น มาแสดงในวันรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ในการสมัครตามที่ประกาศกำหนด และทางกรมการจัดหางาน จะกำหนดวันส่งเอกสารอีกครั้งนั้น

ดังนั้นผู้สมัครที่ยังไม่ได้ส่งหนังสือเดินทางตัวจริงเพื่อสแกน จะต้องสแกนหนังสือเดินทางเล่มที่กำลังจะได้รับ โดยสามารถสแกนได้ที่ร้านรับถ่ายรูปทั่วไป โดยตั้งค่าดังนี้ 

  • สแกนภาพสี ทั้งหน้า โดยไม่ต้องตัดแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ความละเอียด ไม่เกิน 100 dpi
  • บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ  .jpeg 
  • ส่งไฟล์ดังกล่าวมาที่ e-mail : epsthailand@hotmail.co.th

หรือสามารถไปสแกนได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และลำปาง

7 02 2014

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เรื่องการรับสัญญาจ้าง

เตรียมเอกสารตามรายการดังนี้มาในวันรับทราบสัญญา

1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 9 แผ่น

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 แผ่น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 7 แผ่น

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 7 แผ่น

5. สำเนาใบสมรส หรือ หย่า (ถ้ามี) จำนวน 7 แผ่น

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 7 ใบ

7. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 โหล

8. ผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุุญาติให้ตรวจ ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ EPS News&Information

31 01 2013

การตรวจสอบสถานะการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS

ผู้สมัครที่สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK และได้ดำเนินการยื่นใบสมัครไปทำงานธาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือสถานะการสมัครของตนเองได้ โดยการสมัครเป็นสมาชิกทางเว็ปไซด์ของ HRD Korea ที่ www.eps.go.kr  หรือ

Untitled4

888

**หากข้อมูลไม่มีปัญหา HRD Korea จะนำชื่อเข้าระบบเพื่อเสนอให้นายจ้างคัดเลือก

**หากข้อมูลมีปัญหา HRD Korea จะส่งข้อมูลกลับมาที่กรมการจัดหางานพร้อมแจ้งสาเหตุให้ทราบ

ดังนั้น หากข้อมูลผู้สมัครรายใดมีปัญหาสถานะส่งกลับ(Return)  หรือจำกัด(Restric)  ขอให้ผู้สมัครติดต่อสอบถามสาเหตุการส่งกลับหรือจำกัด ด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหล (EPS) โทรศัพท์ 02-245-9429, 02-245-6716 เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

1
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 492 other followers