ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 16 และรับสมัครทดสอบทักษะ ครั้งที่ 6 สำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี

18 04 2014

click test passed

Skill Test Click pro6

ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว และประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อจัดส่งข้อมูล  ให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงาน โดยยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.   ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และขอความร่วมมือจากผู้สอบผ่านดังกล่าวให้ไปยื่นใบสมัครตามกำหนดวัน และหมายเลขสมัครสอบ ดังนี้  

passers 16 timetable

 click pro2 passed 14 load dtlclick pro2 passed 14

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งมีกำหนดวันหมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 28 เมษายน  2559 (ให้แสดงฉบับจริง (พร้อมถ่ายเอกสารสี โดยรูปภาพและตัวอักษรต้องชัดเจน ห้ามขีดเขียนใดๆ ทับลงบนสำเนาหนังสือเดินทาง) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยชื่อบัญชีต้องระบุชื่อผู้สมัครเท่านั้น จำนวน 1 ชุด
 7. ผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน ให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งยื่นตรวจตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2557 เป็นต้นไป (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
 8. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ควรเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ) จำนวน 1 ใบ

click pro3 Hospital apcept

โดยเอกสารตามข้อ 1 – 6 ให้ถ่ายเอกสารกระดาษขนาด เอ 4 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องระบุประเภทกิจการที่สมัครให้ตรงกับที่ระบุไว้ในการสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี  ผู้ยื่นใบสมัครไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่เคยรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และยังประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี กรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้มารายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งนี้ โดยขอความร่วมมือให้รายงานตัวและยื่นใบสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2557 ดังนี้

 1. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยกระดาษ (EPS-TOPIK)  ครั้งที่ 13 (สอบวันที่ 28 ตุลาคม 2555)  ครั้งที่ 14 (สอบวันที่ 2 มิถุนายน 2556) และครั้งที่ 15 (สอบวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
 2. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT)  ครั้งที่ 2 (สอบเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2555)
 3. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Special EPS-TOPIK)  ครั้งที่ 3 (สอบเดือนมิถุนายน 2555)  ครั้งที่ 4 (สอบเดือนกันยายน 2555)  ครั้งที่ 5 (สอบเดือนธันวาคม 2555)  ครั้งที่ 6 (สอบเดือนมีนาคม 2556)  ครั้งที่ 7 (สอบเดือนมิถุนายน 2556)  ครั้งที่ 8 (สอบเดือนกันยายน 2556)  ครั้งที่ 9 (สอบเดือนธันวาคม 2556)  และครั้งที่ 10 (สอบเดือนมีนาคม 2557)

ทั้งนี้ หากผู้สอบผ่านดังกล่าวไม่ยื่นใบสมัครภายในวัน เวลาซึ่งกำหนดไว้ หรือเอกสารประกอบการยื่น  ใบสมัครไม่เป็นไปตามกำหนด เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถรับใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี  อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานยังเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งต่อไป ภายในกำหนดเวลา 2 ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบ

กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้ทางการเกาหลีเพื่อเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกภายในระยะเวลา 2 ปี  ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 1 ปีหากยังไม่มีนายจ้างเกาหลีคัดเลือก  กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ให้แก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องสอบใหม่ หากผู้สมัครรายใดไม่ประสงค์ต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนหมดอายุบัญชีปีที่ 1 นับจากวันประกาศผลสอบ โดยการแจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือแจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด หากผู้สมัครรายใดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานเพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ให้สามารถติดต่อได้  โดยการแจ้งด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านและดำเนินการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครไปทำงาน โดยการสมัครเป็นสมาชิก ทางเว็บไซต์ http://www.eps.go.kr

ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี  ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้น ซึ่งผู้สอบผ่านและดำเนินการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบข้อมูล และเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานทุกคน

ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

11 04 2013

รายชื่อเดินทางวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557

เป็นงานอุตสาหกรรม 131 คนก่อสร้าง 61 คน และเกษตรปศุสัตว์  69 คน

คลิ๊กที่ประเภทงานของคุณเพื่อดูรายชื่อ และกรุณาดูรายละเอียดทั้งหมดในหัวข้อนี้ให้ครบถ้วนด้วย ส่ง SMS เพียงแค่ครั้งเดียว และห้ามโทรกลับมาที่เบอร์ดังกล่าว

MC New 1 TOTAL

Attention for Dep2 tukky

Departure Caution

ตัวอย่างการส่ง SMS เช่น >> A75 นายอาจินต์ ลีลาธนวัฒน์ << เป็นต้น

***ส่ง SMS ยืนยันมาที่เบอร์ที่ระบุตามรหัสบิน เพียงครั้งเดียว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 ก่อนเวลา 15.00 น.***

หากไม่ส่ง SMS มายืนยันอาจเสียสิทธิ์ในการเดินทางและสายการบินจะไม่คืนค่าบัตรโดยสารเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป

หมายเลขดังกล่าวใช้ในการรับ SMS ตอบกลับเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 02-245-6716, 02-245-9429 ในเวลาทำการ 

วันเดินทางกรุณาเตรียมเอกสารและอื่น ๆ ตามรายการด้านล่างนี้ครับ

1. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.

2. เงินสดติดตัวไปใช้ที่เกาหลี ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท

3. วุฒิบัตรการเรียนภาษาเกาหลี หลักสูตรก่อนเดินทาง (ยกเว้นคนงาน Special)

4. ผลตรวจโรค

5. สัญญาการจ้างงาน (ที่กรมฯ แจกให้)

6. ใบเสร็จชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไว้อ้างอิง)

7. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

8. (เพิ่มเติม) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่จะเดินทางเท่านั้น

————————————————————————————————————

ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

10 04 2014

ตรวจสอบ CID และ CCVI(Visa) Update 11 เมษายน 2557 

Untitled4.2

Ticket Meet Plan 22 Apr 2014

คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID

ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

ประกาศรับสมัครหน่วยงานรับฝึกอาชีพแก่คนงาน ที่กลับมาจากเกาหลี เพื่อการจ้างงานในสถานประกอบการเกาหลี

3 04 2014

Untitled4

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 10

28 03 2014

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 10 เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี มีกำหนด 2 ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบ

click test passed

ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว และประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงาน โดยยื่นใบสมัคร ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

สำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่เคยยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี กรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้มารายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งนี้ ดังนี้

 1. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยกระดาษ (EPS-TOPIK)  ครั้งที่ 12 (สอบวันที่ 29 เมษายน 2555)  ครั้งที่ 13 (สอบวันที่ 28 ตุลาคม 2555)  ครั้งที่ 14 (สอบวันที่ 2 มิถุนายน 2556)  และครั้งที่ 15 (สอบวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
 2. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT)  ครั้งที่ 2 (สอบเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2555)
 3. ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Special EPS-TOPIK)  ครั้งที่ 3 (สอบเดือนมิถุนายน 2555)  ครั้งที่ 4 (สอบเดือนกันยายน 2555)  ครั้งที่ 5 (สอบเดือนธันวาคม 2555)  ครั้งที่ 6 (สอบเดือนมีนาคม 2556  ครั้งที่ 7 (สอบเดือนมิถุนายน 2556)  ครั้งที่ 8 (สอบเดือนกันยายน 2556)  ครั้งที่ 9 (สอบเดือนธันวาคม 2556)

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่มีกำหนดวันหมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 24 เมษายน 2559   (ให้แสดงฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสารสีให้ชัดเจน  โดยรูปภาพและตัวอักษรในสำเนาต้องชัดเจน ห้ามขีดเขียนใดๆ ทับลงบนสำเนาหนังสือเดินทาง)จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลฉบับภาษาไทย (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลในระหว่างทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หรือเปลี่ยนหลังจากเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี หรือเปลี่ยนหลังจากสมัครสอบ ให้ยื่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (สำเนาพร้อมแสดงฉบับจริง) พร้อมยื่นหนังสือเดินทางที่มีชื่อหรือนามสกุลเดิม (สำเนาพร้อมแสดงฉบับจริง)

 • สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยชื่อบัญชีจะต้องระบุชื่อผู้สมัครเท่านั้น (จำนวน 1 ชุด)
 • ผลการตรวจสุขภาพ (ฉบับจริง) จากสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน

ให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งยื่นตรวจตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป สำหรับผู้สอบผ่านก่อนการทดสอบกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 10 จะต้องยื่นเอกสารผลการตรวจสุขภาพซึ่งยื่นตรวจหลังจากประกาศผลการทดสอบและมีอายุไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ชุด

 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น (ควรเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ)

โดยเอกสารตามทั้ง 6 อย่าง ให้ถ่ายเอกสารกระดาษขนาด เอ 4 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัครไปทำงาน จะต้องระบุประเภทกิจการที่สมัคร ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในการสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี ผู้ยื่นใบสมัครไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

หากผู้สอบผ่านดังกล่าวไม่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือเอกสารที่ยื่นไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะถือว่ายังไม่พร้อมในการยื่นใบสมัครครั้งนี้  กรมการจัดหางาน ยังเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมกับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี ในครั้งต่อไป

กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้ทางการเกาหลีเพื่อเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกภายในระยะเวลา 2 ปี  ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 1 ปีหากยังไม่มีนายจ้างเกาหลีคัดเลือก  กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ให้แก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องสอบใหม่ หากผู้สมัครรายใดไม่ประสงค์ต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนหมดอายุบัญชีปีที่ 1 นับจากวันประกาศผลสอบ กรณีขอลบข้อมูลออกจากระบบบัญชีรายชื่อ (Roster) ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยการแจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือแจ้งผ่านทางสำนักงานจัดหางานจังหวัด หากผู้สมัครรายใดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้สามารถติดต่อได้สะดวก โดยการแจ้งด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์  ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครเป็นสมาชิกตรวจสอบสถานะการสมัครไปทำงาน ทางเว็บไซต์ http://www.eps.go.kr     

 ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้น ซึ่งผู้สอบผ่านและดำเนินการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี  จึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบข้อมูล และเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานทุกคน  

 

การทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 10

7 03 2014

ประกาศผลการทดสอบ วันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http//:epsthailand.org และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการทดสอบ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต ให้ยุติการทำข้อสอบ  ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนของผู้เข้าทดสอบดังกล่าว การทุจริตในการทดสอบจะทำให้ไม่มีสิทธิสมัครทดสอบเป็นเวลา 2 ปี

7 02 2014

ขณะนี้ทางกรมการจัดหางานกำลังติดต่อคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีเป็นจำนวนมาก จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้คนหางานที่รอการคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลี ให้เปิดโทรศัพท์มือถือหรือทำให้โทรศัพท์มือถือมีสัญญาณ และถ้าหากพบหมายเลขของกรมการจัดหางานติดต่อไปหา ให้กรุณารับสาย หรือหากติดต่อไปแล้วแต่ไม่ได้รับสาย ให้ติดต่อกลับด้วย เพราะผู้ได้รับการคัดเลือกอาจเป็นท่าน

——————————————————————————————————————————

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เรื่องการรับสัญญาจ้าง

เตรียมเอกสารตามรายการดังนี้มาในวันรับทราบสัญญา

1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 9 แผ่น

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 แผ่น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 7 แผ่น

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 7 แผ่น

5. สำเนาใบสมรส หรือ หย่า (ถ้ามี) จำนวน 7 แผ่น

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 7 ใบ

7. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 โหล

8. ผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุุญาติให้ตรวจ ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 421 other followers