ตรวจสอบรายชื่อคนงานที่ได้รับ CID และ CCVI

24 10 2014

cid n visa sign

Untitled4.2 UPDATE 24 ตุลาคม 2557

Ticket Meet Plan VRD Trave;

cid n visa sign 2

starสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน ติดต่อ VRD Travel โทร. 095-6213636

คนงานที่มีปัญหาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ CID

ให้ติดต่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โทร. 02-205-2168-9 โทรสาร 02-205-1295

ประกาศรายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

22 10 2014

รายชื่อเดินทางวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

แบ่งเป็น งานอุตสาหกรรม 70 คน

 คลิ๊กที่ประเภทงานของคุณเพื่อดูรายชื่อ และกรุณาดูรายละเอียดทั้งหมดในหัวข้อนี้ให้ครบถ้วนด้วย ส่ง SMS เพียงแค่ครั้งเดียว และห้ามโทรกลับมาที่เบอร์ดังกล่าว

MC New 1 M1

Attention for Dep2 tukky

 Departure Caution

ตัวอย่างการส่ง SMS เช่น >> M77 นายอาจินต์ ลีลาธนวัฒน์ << เป็นต้น

***ส่ง SMS ยืนยันมาที่เบอร์ที่ระบุตามรหัสบิน เพียงครั้งเดียว ส่งมาได้เลยทันที ไม่เกินวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.***

หากไม่ส่ง SMS มายืนยันอาจเสียสิทธิ์ในการเดินทางและสายการบินจะไม่คืนค่าบัตรโดยสารเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป

หมายเลขดังกล่าวใช้ในการรับ SMS ตอบกลับเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 02-245-6716, 02-245-9429 ในเวลาทำการ 

วันเดินทางกรุณาเตรียมเอกสารและอื่น ๆ ตามรายการด้านล่างนี้ครับ

2.19

1. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.

2. เงินสดติดตัวไปใช้ที่เกาหลี ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท

3. เงินสดค่าบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน จำนวน 500 บาท

4. วุฒิบัตรการเรียนภาษาเกาหลี หลักสูตรก่อนเดินทาง (ยกเว้นคนงาน Special)

5. ผลตรวจโรค

6. สัญญาการจ้างงาน (ที่กรมฯ แจกให้)

7. ใบโอนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไว้อ้างอิง)

8. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

9. (เพิ่มเติม) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่จะเดินทางเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS – TOPIK) ครั้งที่ 12

21 10 2014

click test passed click pro2 passed 14

click pro2 passed 14 load dtl click pro3 Hospital apcept

ผู้ที่ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ให้มารายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อบันทึกข้อมูลจัดส่งให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงาน

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร มีดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พร้อมแสดงฉบับจริง) ที่มีกำหนดวันหมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

รณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลในระหว่างทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หรือเปลี่ยนหลังจากเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้ยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (พร้อมแสดงฉบับจริง) และให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  ที่มีชื่อหรือนามสกุลเดิม (พร้อมแสดงฉบับจริง)

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งระบุชื่อผู้สมัครเท่านั้น จำนวน 1 ชุด
 4. ผลการตรวจสุขภาพ (ฉบับจริง) จากสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางานให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งยื่นตรวจตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  
 5. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น (ควรเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ)

โดยเอกสารตามข้อ 1 – 6 ให้ถ่ายเอกสารกระดาษขนาด เอ 4 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น  ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัครไปทำงาน จะต้องระบุประเภทกิจการที่สมัครให้ตรงกับที่ระบุไว้ในการสมัคร?โสอบความสามารถภาษาเกาหลี  ผู้ยื่นใบสมัครไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม  หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่เคยรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี กรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้มารายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งนี้ ดังนี้

 1. ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป สอบด้วยกระดาษ (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 13 (สอบวันที่ 28 ตุลาคม 2555)  ครั้งที่ 14 (สอบวันที่ 2 มิถุนายน 2556)  ครั้งที่ 15 (สอบวันที่ 20 ตุลาคม 2556)  ครั้งที่ 16 (สอบวันที่ 6 เมษายน 2557)  และครั้งที่ 17 (สอบวันที่ 31 สิงหาคม 2557)
 2. ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 5 (สอบเดือนธันวาคม 2555) ครั้งที่ 6 (สอบเดือนมีนาคม 2556)  ครั้งที่ 7 (สอบเดือนมิถุนายน 2556)  ครั้งที่ 8 (สอบเดือนกันยายน 2556)  ครั้งที่ 9 (สอบเดือนธันวาคม 2556)  ครั้งที่ 10 (สอบเดือนมีนาคม  2557)  และครั้งที่ 11 (สอบเดือนมิถุนายน 2557)

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวไม่ยื่นใบสมัครภายในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด หรือเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครไม่เป็นไปตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถรับใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี  อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานยังเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งต่อไปภายในกำหนดเวลา 2 ปี นับจากวันประกาศผลการทดสอบ

กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ที่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้ทางการเกาหลีเพื่อเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกภายในระยะเวลา 2 ปี  ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 1 ปีหากยังไม่มีนายจ้างเกาหลีคัดเลือก  กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ให้แก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องสอบใหม่    หากผู้สมัครรายใดไม่ประสงค์ต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหมดอายุบัญชีปีที่ 1 นับจากวันประกาศผลสอบ โดยการแจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือแจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และหากผู้สมัครรายใดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้แจ้งกรมการจัดหางานเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยการลงทะเบียนแจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครเป็นสมาชิกตรวจสอบสถานะการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ทางเว็บไซต์ http://www.eps.go.kr

ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้น ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบและดำเนินการยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบข้อมูลและเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทาง ไปทำงานทุกคน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะ ครั้งที่ 7

17 10 2014

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะพร้อมกำหนดการทดสอบและสถานที่ทดสอบ 

click pro2 examnie post

Caution for Skill Test

2. กำหนดวันทดสอบ ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2557 (ยกเว้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557) รวมจำนวน 4 วัน การทดสอบแบ่งเป็นวันละ 1 – 3 รอบ รอบที่ 1 ทดสอบเวลา 08.30 น. รอบที่ 2 ทดสอบเวลา 12.00 น. และรอบที่ 3 ทดสอบเวลา 14.30 น.

3. สถานที่ทดสอบ มี 2 แห่ง ดังนี้

bkk

KT Map

 • สถานที่ทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบเกริกส์ไทยพัฒนาฝีมือ เลขที่ 294 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   
 • วันทดสอบ ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2557  

—————————————————————————————————————

udn

UD Map

 • สถานที่ทดสอบ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 578 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • วันทดสอบ ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2557

—————————————————————————————————————

4. ให้ผู้เข้าทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

 • แต่งกายสุภาพ โดยให้สามารถทดสอบทักษะและทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้คล่องตัว
 • เอกสารที่ต้องนำไปในวันทดสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) ถ้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าทดสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบจะจัดไว้ให้ ณ สถานที่ทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ต้องนำอุปกรณ์ใดๆ ไปยังสนามทดสอบ
 • ผู้สมัครไม่สามารถขอเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ
 • ต้องไปถึงสถานที่ทดสอบก่อนเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อลงทะเบียนและรับทราบคำชี้แจงในการทดสอบทักษะ หากไปถึงสถานที่ทดสอบหลังเวลาเข้าห้องทดสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องทดสอบ กำหนดการมีดังนี้

    (1) ผู้มีสิทธิทดสอบรอบที่ 1 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. เข้าห้องทดสอบเวลา 08.30 น.  

    (2) ผู้มีสิทธิทดสอบรอบที่ 2 ลงทะเบียนเวลา 11.00 น. เข้าห้องทดสอบเวลา 12.00 น.

    (3) ผู้มีสิทธิทดสอบรอบที่ 3 ลงทะเบียนเวลา 13.30 น. เข้าห้องทดสอบเวลา 14.30 น.

 • ผู้เข้ารับการทดสอบต้องระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องรับผิดชอบเองกรณีเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากความประมาทในการทดสอบ
 • กรณีมีการทุจริตการทดสอบ ผู้ทุจริตจะได้ศูนย์คะแนน
 • โปรดตรวจสอบเนื้อหาการทดสอบทักษะที่ประกาศไว้ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ดี
 • เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการทดสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ

5. ประกาศผลการทดสอบ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ www.eps.go.kr , http://.epsthailand.org และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

10 10 2014

N1

10 09 2014

b2

ข่าวประชาสัมพันธ์ EPS News&Information

31 01 2013

การตรวจสอบสถานะการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS

ผู้สมัครที่สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK และได้ดำเนินการยื่นใบสมัครไปทำงานธาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือสถานะการสมัครของตนเองได้ โดยการสมัครเป็นสมาชิกทางเว็ปไซด์ของ HRD Korea ที่ www.eps.go.kr  หรือ

Untitled4

888

**หากข้อมูลไม่มีปัญหา HRD Korea จะนำชื่อเข้าระบบเพื่อเสนอให้นายจ้างคัดเลือก

**หากข้อมูลมีปัญหา HRD Korea จะส่งข้อมูลกลับมาที่กรมการจัดหางานพร้อมแจ้งสาเหตุให้ทราบ

ดังนั้น หากข้อมูลผู้สมัครรายใดมีปัญหาสถานะส่งกลับ(Return)  หรือจำกัด(Restric)  ขอให้ผู้สมัครติดต่อสอบถามสาเหตุการส่งกลับหรือจำกัด ด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหล (EPS) โทรศัพท์ 02-245-9429, 02-245-6716 เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

1
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 538 other followers