ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางานตามระบบ EPS

ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง จำนวน 1,000 บาท

2. ค่าสอบ EPS – TOPIK (PBT, CBT และ Special)  จำนวน 24 เหรียญสหรัฐ (คำนวนเป็นเงินบาทตามประกาศกรมการจัดหางาน)

3. ค่าตรวจโรค ไม่เกิน 1,500 บาท

4. ค่าฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

    – ราชการ จำนวน 100 บาท *อาจมี่ค่าบำรุงสถานที่และค่าตำราเรียน แต่ไม่เกิน 600 บาท

    – เอกชน  จำนวน 4,500 บาท (ราคา ณ เดือนมกราคม 2555)

5. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ตามราคาตลาด ณ ช่วงเวลาเดินทาง

6. ค่าสมาชิกกองทุนฯ จำนวน  500 บาท

ค่าใช้จ่ายในสาธารณรัฐเกาหลี (ตามกฎหมายเกาหลีกำหนด)

**จะถูกกำหนดเป็นเงินสดติดตัวเพื่อไปใช้ที่สาธารณรัฐเกาหลี จำนวนไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท แบ่งเป็น

1. ค่าประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ

     ประมาณ 12,000 บาท (400,000 วอน)

2. ค่าประกันอุบัติเหตุ นอกเวลาทำงาน     

     ประมาณ 1,500 บาท (50,000 วอน) อัตราดอกเบี้ยประกันคำนวนตามเพศและอายุของผู้เอาประกัน

     รวมประมาณ 13,500 บาท

ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวของคนงานก่อนได้รับเงินเดือนในเดือนแรก

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 666 other followers

%d bloggers like this: