การทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 12

15 08 2014

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ และกำหนดการทดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ และกำหนดการทดสอบวันที่ 11 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://epsthailand.org, และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

กำหนดการทดสอบตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2557 เป็นต้นไป (จำนวนวันสอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครสอบ) การทดสอบแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน รอบที่ 1 ทดสอบเวลา 09.30 – 10.40 น. รอบที่ 2 ทดสอบเวลา 11.50 – 13.00 น.

ผู้มีสิทธิทดสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมการทดสอบก่อนเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟัง   คำชี้แจงการทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ

สถานที่ทดสอบ

กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ชั้น 11) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ลักษณะข้อสอบ

  • ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลาการทดสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาค คือ

(1) ความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลาการทดสอบ 30 นาที

(2) ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนนระยะเวลาการทดสอบ 40 นาที

การประกาศผลการทดสอบ

ประกาศผลการทดสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ และ ทางเว็บไซต์ http://epsthailand.org , http://www.eps.go.kr , http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr  ทั้งนี้ วันประกาศผลการทดสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนวันสอบ เกณฑ์การสอบผ่าน คือ จะต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) จำนวนที่ต้องการจะเป็นไปตามโควตา   ที่ทางการเกาหลีกำหนด กรณีมีผู้สอบผ่านมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทกิจการ จะคัดเลือก ผู้มีสิทธิสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้สอบผ่าน  ที่ได้คะแนนน้อยอาจไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี  ผลการสอบผ่าน มีอายุ 2 ปี

ผู้สมัครที่มีประวัติถูกทางการเกาหลีบังคับส่งกลับก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างงานจะถือว่าเป็นโมฆะ แม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม และผู้สมัครต้องรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นเอง ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อ หลังจากผ่านการตรวจสุขภาพและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และจะถูกส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกโดยการสุ่ม และได้รับยกเว้นการฝึกอบรมก่อนเดินทาง ผู้ที่จะได้เดินทางไปทำงานคือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างและตกลงทำงานกับนายจ้างรายนั้น ดังนั้น ผู้สอบผ่านอาจจะไม่ได้รับการจ้างงานทุกคน นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกห้ามทำงานในเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน หรือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแม้ภายหลังได้รับการคัดเลือกแล้ว หากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน หรือทางการเกาหลีปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า หรือปฏิเสธการออกวีซ่า ก็จะ   ไม่มีสิทธิเดินทางไปทำงานเช่นกัน และในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงานต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ มิฉะนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม

About these ads

คำสั่งกระทำ

Information

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 508 other followers

%d bloggers like this: